FÖRSÄLJNINGSANALYS - FA

 

Försäljningsanalys (FA) är ett test som mäter en enskild individs- och en grupps rådande teoretiska kunskaper, kompetens, förståelse och färdigheter inom området försäljning.

 

Att ta reda på vad och hur mycket ett företags medarbetare kan inom området försäljning är av vikt inte bara för företagets omsättning och framtid utan även för varje enskilda individs personliga utveckling.

 

Målet med försäljningsanalysen är att göra testdeltagaren uppmärksam på vilka förbättrings- och träningsområden denne innehar samt att hjälpa denne att prioritera det som gör han eller henne framgångsrik i sin försäljningsverksamhet. Dessutom är Försäljningsanalysen ett bra verktyg och grund för företagsledningen att utgå ifrån för att planera för kommande säljträning.

 

Analysen görs utifrån sex olika perspektiv där resultatet ger testdeltagaren en tydlig bild av dennes rådande status och utvecklingsområden. Testdeltagaren får en förteckning över vilka ämnen och områden denne kan gynnas av att fördjupa dig inom.

 

Testet tar 1-1,5 timme att genomföra.

 

Kontakta oss för offert -->